BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

Ponadnarodowa mobilność uczniów to projekt zakładający realizację dwóch wyjazdów edukacyjnych do Grecji, podczas których uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach opartych na innowacyjnym programie w placówce partnerskiej, współpracując z dziećmi greckimi. Zajęcia te będą miały różnorodną formułę, przede wszystkim warsztatów, w trakcie których uczestnicy w międzynarodowych grupach będą opracowywać blog podróżniczy w formie strony www w trzech językach (angielskim, greckim i polskim). Różne oblicza turystki w Tesalii i Polsce, zwiększenie wiedzy na temat krajów partnerskich, podniesie poziomu języka angielskiego – to tylko część korzyści, które przyniesie udział w projekcie.

Szkołą partnerką jest Karavana Private School w miejscowości Larisa. Wybór Riwiery Olimpijskiej na miejsce odbywania mobilności związany jest z wyjątkowym charakterem tego regionu. W trakcie wyjazdu uczniowie będą uczestniczyć w szeregu wycieczek, dzięki którym nie tylko spędzą miło czas, ale przede wszystkim poznają Grecję, jej historię i współczesność, najpiękniejsze zabytki i bogactwo naturalne. Całość wyjazdu obejmie 13 dni, w tym: 

 • podróż autokarowa – 2 dni
 • zajęcia stacjonarne – 9 dni (popołudnia przeznaczone na wycieczki i animacje)
 • program kulturowy – 2 dni. 

Podczas wyjazdu opiekę nad dziećmi sprawować będzie zaangażowana do projektu kadra nauczycielska. Zarówno w podróży, jak i na miejscu respektowane będą wszystkie zalecenia w związku z reżimem sanitarnym w pandemii. Więcej informacji na temat wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczeń i spraw organizacyjnych można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 508 133 062. Wyjazd jest dla uczniów bezpłatny. 

Zachęcamy do rozważenia udziału w projekcie – dla uczniów to ważna szansa na wzmocnienie kompetencji i pozyskanie zagranicznych wspomnień i doświadczeń. Pierwsza mobilność planowana jest na jesień tego roku. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów w wieku 13-15 lat (klasy VI-VIII). W mobilnościach wezmą udział łącznie 33 osoby, wyłonione w ramach rekrutacji. Więcej informacji o naborze podamy już wkrótce.  

Inicjatywa „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.


Regulamin Rekrutacji Uczniów

Dla projektu pt. „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” o numerze 2020-1-PMU-3256 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedsięwzięcie „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” o numerze 2020-1-PMU-3256, w ramach której planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) uczniów Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

1.2. Pierwsza z dwóch mobilności, do której prowadzona jest niniejsza rekrutacja, planowana jest w dniach: 04.10.2021 (wyjazd z Polski) – 16.10.2021 r. (powrót do Polski) i zostanie poprzedzona zajęciami przygotowawczymi skierowanymi do uczestników wybranych w procesie rekrutacji. 

1.3. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie. 

1.4. W mobilności odbywającej się w terminie określonym w pkt 1.2 weźmie udział grupa 17 (słownie: siedemnastu) uczniów wraz z 2 (dwoma) opiekunami. 

1.5. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników: cyfrowych, wielojęzyczności, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, obywatelskich;, świadomości i ekspresji kulturalnej .

1.6. Uczeń biorący udział w projekcie nie ponosi kosztów finansowych udziału w projekcie. Koszty uczestnictwa w pokrywa Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

1.7. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. WSPARCIE

2.1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 17 uczniów i uczennic kształcących się w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

2.2. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic VI - VIII klas Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie. W ramach pierwszej mobilności zarezerwowano 17 miejsc dla uczniów  i uczennic klas VII a i VIII. W ramach II mobilności planowana jest rekrutacji 16 uczniów i uczennic klas VI a oraz VII b i VII c.

2.3. Uczestnicy i uczestniczki Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.

2.4. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 11 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż.

2.5. Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego.

2.6. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 h dziennie i będą mieć formę zajęć formalnych oraz nieformalnych (wizytację, wycieczki, warsztaty).

2.7. W ramach mobilności czas wolny poza zajęciami uczestników i uczestniczek zostanie wykorzystany na realizacji programu kulturalnego, integrację oraz wypoczynek.

2.8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie i uczennice będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami i uczennicami Szkoły Partnerskiej z Grecji.

2.9. Uczestnikom i uczestniczkom zostanie wyznaczony opiekun merytoryczny ze strony Szkoły Partnerskiej, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją zajęć wspólnie z opiekunami delegowanymi przez Szkołę, zgodnie z wcześniejszym opracowanym i skonstruowanym programem. Uczestnik i uczestniczka mobilności zobowiązany jest wykonywać polecenia wyznaczonych opiekunów.

3.KOMISJA REKRUTACYJNA I PROCES REKRUTACJI

3.1. Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora, składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej Członków.

3.2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Wiktor Szymczak 
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej – Agnieszka Włodarczyk-Starczyk
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej – Aleksandra Kamola

3.3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

3.4. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

3.5. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja wybierze 17 uczestników z najwyższą ilością punktów zdobytych w procesie rekrutacji.

3.6. W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji, o zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna, a rozstrzygającym kryterium powinna być średnia ocen za ostatni zakończony rok szkolny – Kryterium 1.

3.7. Wszyscy uczestnicy procesu rekrutacji mają równe prawo dostępu do informacji. Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stornie internetowej Szkoły tj. http://www.sp-warta.pl a także w sekretariacie Szkoły.

3.8. W trakcie trwania Rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają Uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz Koordynator Projektu.

3.9. Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się 06.09.2021 o godzinie 8.00, a kończy 08.09.2021 o godzinie 15.00.

3.10. W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.

3.11. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

3.12. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia”.

3.13. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisji, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata, a w razie potrzeby rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli uczeń na dzień zgłaszania swojej kandydatury do udziału w projekcie nie ma ukończonych 18 lat, dokumenty aplikacyjne muszą zostać podpisane również przez rodziców lub opiekunów prawnych).

3.14. Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.

3.15. Szczegóły poprawnego wypełniania dokumentów aplikacyjnych znajdują się w instrukcji stanowiącą załącznik do Regulaminu Rekrutacji.

3.16. Szczegółowe kryteria rekrutacji: punkty w ramach wybranych Kryteriów oceny będą przyznawane na podstawie weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną merytorycznej części „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”:

 • Średnia ocen za ostatni rok nauki – ocena x 4 – maksymalnie 24 pkt.
 • Ocena z języka angielskiego za ostatni rok nauki – ocena x 3,5 – maksymalnie 21 pkt.
 • Ocena zachowania za ostatni rok nauki – ocena x 3 – maksymalnie 18 pkt.
 • Osiągnięcia w nauce, reprezentowanie szkoły (osiągnięcia, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, etc.) - ocena adekwatna do aktywności ucznia w tym zakresie według regulaminu rekrutacji – maksymalnie 10 pkt
 • Kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność, etc.),ocena według opinii komisji rekrutacyjnej zgodnej z regulaminem rekrutacji – maksymalnie 12 pkt. 

3.17. Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.

3.18. W przypadku Kryterium 4 i 5 punkty zostają przyznane przez Komisję po analizie sytuacji i osiągnięć ucznia po konsultacji z wychowawcami, pedagogiem oraz innymi pracownikami Szkoły jeśli jest to konieczne.

3.19. Informacje umieszczone w „Kartach Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną, w przypadku wykrycia nadużyć bądź podawania fałszywych informacji Komisja może wykluczyć kandydata z procedury rekrutacyjnej.

3.20. Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów tworzy listę rankingową na której umieszcza 17 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Pierwsze trzy osoby z listy rezerwowej powinny brać udział w zajęciach przygotowawczych i być gotowe do wyjazdu. Jeśli, uczestnik z listy zakwalifikowanych do projektu zrezygnuje z wyjazdu na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej, która brała udział w zajęciach przygotowawczych.

3.21. Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane i udostępnione w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły w następnym dniu zakończeniu procedury rekrutacyjnej, tj. 09.09.2021 roku do godziny 12.00.

3.22. Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu, przysługuje możliwość wglądu do oceny swojej karty zgłoszenia ocenionej w ramach prac Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.

3.23. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu lub innych podwodów, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania.

3.24. Procedurę odwoławczą prowadzi Dyrektor Szkoły.

3.25. Odwołanie od decyzji komisji składa się w terminie do 10.09.2021 do godziny 14:00 do Dyrektora Szkoły na piśmie, wskazując w nim niezgodności co do końcowej oceny formularza zgłoszeniowego lub w zakresie procedury rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołania i wyda decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu w dniu 10.09.2021 r. do godziny 17:00.

3.26. W przypadku, kiedy po ponownym przeliczeniu punktów Kandydat uzyska inną liczbę punktów niż po weryfikacji formularza za pierwszym razem Komisja publikuje w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zaktualizowaną listę rankingową oraz listę rezerwową, co musi nastąpić w dniu 10.09.2021 roku do godziny 17:00.

3.27. Troje uczniów/uczennic, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach listy rezerwowej mają prawo do wzięcia udziału w zajęciach przygotowawczych. Jeśli z tego prawa zrezygnuje wskazany uczestnik, to prawo to przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

3.28. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.

3.29. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych uczestnicy niezwłocznie potwierdzają swoją gotowość do udziału w projekcie. Zajęcia przygotowawcze zostaną zrealizowane w terminie wskazanym przez Koordynatora Projektu.

3.30. Przed rozpoczęciem zajęć przygotowawczych uczniowie podpiszą umowy na realizację projektu ze Szkołą.

3.31. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie niezwłocznie informując o tym Komisję Rekrutacyjną.

3.32. W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

3.33. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:

Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia
Zał. 3 Instrukcja wypełniania zgłoszeń
Zał. 4 Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie
Zał. 5 Harmonogram wyjazdu zagranicznego. Program mobilności