bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej w Warcie

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  - sp-warta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hubert Kamola, tel. 438294125, adres poczty elektronicznej kamola.hubert@sp-warta.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku

Dostępność wejścia

Do budynku przy ul. Koźmińskiej prowadzą dwa główne wejścia znajdujące się od strony ul. Koźmińskiej i od strony boiska szkolnego. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wejście od strony boiska przystosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W szkole znajduje się również winda umożliwiająca dotarcie na I pietro budynku osobom niepełnosprawym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Do budynku przy ulicy Świętojańskiej prowadzą trzy główne wejścia znajdujące się od strony ul. Świętojańskiej, od strony boiska szkolnego oraz od ulicy Jagielońskiej. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy i brak możliwości dotarcia na I i II piętro budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Budynek przy ulicy Koźmińskiej posiada parking ogólnodostępny w odległości ok. 15 metrów od drzwi wejściowych do budynku. Na ul. Koźmińskiej nie znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Świętojańskiej nie posiada parkingu.

Dostępność toalety

Przy budynku na ulicy Koźmińskiej toaleta dla interesantów znajduje się w budynku na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy nie udzielają pomocy przy wejściu do budynku.

Przy budynku na ulicy Świętojańskiej toaleta dla interesantów znajduje się w budynku na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy nie udzielają pomocy przy wejściu do budynku.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do placówki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.



Opublikował: Hubert Kamola
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Hubert Kamola
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 864