bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników placówki jest Szkoła Podstawowa z siedzibą: ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta reprezentowana przez Dyrektora Huberta Kamolę;

2) inspektorem ochrony danych jest Pan Wiktor Szymczak, z którym można skontaktować się tel. 43 8294125 lub przez e-mail: iodo@sp-warta.pl

3) celem przetwarzania danych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

4) podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym

6) odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz instytucje upoważnione z mocy prawa,

7) dane będą przechowywane przez okres edukacji/zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany

9) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).Opublikował: Hubert Kamola
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Hubert Kamola
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 319