„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

Zapraszamy na relację działań z międzynarodowej mobilności na naszym fanpage na FB pod adresem:
 „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my”

 

e-Dziennik

Hymn szkolny


hymn szkoły - podkład muzyczny

hymn szkoły - wersja z wokalem

Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Informacja dla RODZICÓW - ograniczenia w czasie pandemii

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” przypominamy o Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Nr 1/2020/20121 z dnia 31 sierpnia 2020 r., które wprowadziło Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

W myśl procedur przebywający w budynku szkoły uczniowie klas I-VIII i pracownicy szkoły zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą ze względu na niemożliwość zachowania dystansu min. 1,5m w czasie przerwy, w trakcie przemieszczania się po korytarzu do innej sali, na klatkach schodowych, w szatni, przy wejściu do szkoły.

Przypominamy również, że ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązuję się ich do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, bardzo prosimy o przestrzeganie powyższego.

Życzenia od uczniów z okazji DEN

ZIARNO w TVP ABC

W najbliższą niedzielę 6 września  2020 r. zapraszamy do obejrzenia programu katolickiego „Ziarno” w TVP ABC o godz. 9:30. W programie tym będzie występowała nasza uczennica Faustyna Woźniak. Faustynę będzie można także zobaczyć w Ziarnie 20 września i 1 listopada. Zapraszamy do oglądania Ziarna

Dzień 8 września 2020 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Informujemy, że zarządzeniem dyrektora nr 2/2020/2021 dzień 8 września 2020 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia tego dnia zajęcia opiekuńcze od godz. 7:00 do godz. 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Warcie przy ul. Koźmińskiej 11.

dyrektor
Hubert Kamola

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w załączeniu przesyłam list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uprzejmie proszę o przekazanie listu nauczycielom, rodzicom i uczniom. 

Jednocześnie przesyłam również plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu w Państwa placówce. 

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego życzę udanego roku szkolnego 2020/2021, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

 Załączniki:

  1. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji pdf
  2. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji word
  3. Plakat – 10 zasad dla rodziców
  4. Plakat – 10 zasad dla uczniów

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020/20121 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

2. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, zwanej dalej szkołą, odpowiada dyrektor szkoły.

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra MEN, GIS, MZ.

3. Postanowienia ogólne

1.Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka, podwyższona temperatura, ból gardła, ból głowy i mięśni, duszności i problemy z oddychaniem). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna.

2.Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych.

3.Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązuję się ich do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami chorobowymi.

5.Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.

6.Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/ opiekunami ucznia.

7.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

4. Higiena i dezynfekcja

1.Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować.

2.Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3.Przebywający w budynku szkoły uczniowie klas I-VIII i pracownicy szkoły zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą ze względu na niemożliwość zachowania dystansu min. 1,5m w czasie przerwy, w trakcie przemieszczania się po korytarzu do innej sali, na klatkach schodowych, w szatni, przy wejściu do szkoły.

4.Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych: biblioteka, stołówka, świetlica, ciągi komunikacyjne, szatnie. Obowiązuje nakaz przemieszczania się po korytarzu i klatkach schodowych wg zasady prawej strony.

5.Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

6.Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

7.Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza

w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

8.Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, 

w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

9.Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

10.W salach lekcyjnych oraz w szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. Zaleca się uczniom oraz nauczycielom dezynfekcję rąk przed wejściem do wyżej wymienionych pomieszczeń.

11.Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

12.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

13.Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5. Organizacja pracy szkoły w czasie nauczania stacjonarnego

1.W budynku szkoły przy ul. Koźmińskiej 11 uczniowie korzystają z trzech wejść do budynku. Klasa Ia wejście od kuchni, klasa Ib, IIa, IIb boczne wejście od żłobka, klasa IIIa, IIIb, IIIc wejście główne. Po wejściu do budynku uczniowie kierują się do szatni zachowując dystans społeczny min. 1,5 m.

2.W budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 5 uczniowie korzystają dwóch wejść: główne i od strony boiska.

3.Uczeń po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę lub inną ochronę ust 

i nosa. W przypadku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub innym uczniem zobowiązany jest ponownie zasłonić usta i nos. 

4.W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.

5.Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej, niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

6.W klasach IV-VIII czas przerw lekcyjnych określa dotychczas przyjęty w szkole harmonogram dzwonków. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela według harmonogramu dyżurów opracowanego na dany okres.

7.Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

8.Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć, co najmniej raz na 45 minut.

9.Uczniowie spożywają śniadania w sali lekcyjnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, przed przemieszczeniem się do kolejnej, z wyjątkiem pracowni chemicznej oraz informatycznej.

10.Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

11.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia.

12.Wszystkie prace pisemne wykonane przez uczniów (testy, kartkówki, sprawdziany, dyktanda, prace plastyczne i inne) nauczyciele przechowują w szkole dwa dni od momentu napisania ich przez uczniów. Sprawdzone przez nauczycieli prace przechodzą dwudniowy okres kwarantanny, po którym mogą być zwrócone uczniom. 

13.Każdy nauczyciel we własnym zakresie zobowiązany jest do stworzenia miejsca kwarantanny – przechowywania prac.

14.Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

15.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

16.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność, w innych salach dydaktycznych.

17.Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

18.Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej, niż co 45 minut.

19.Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażone są 

 w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

20.Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. Określa to regulamin biblioteki szkolnej.

21.Szkoła zapewnia uczniom lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia według ustalonego harmonogramu konsultacji za pomocą możliwych komunikatorów (telefon, poczta służbowa nauczyciela, Librus lub przyjęta w szkole platforma). W szczególnych przypadkach rodzic ma prawo do konsultacji 

z nauczycielem za jego wiedzą i zgodą na terenie szkoły. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek zasłonić usta i nos lub zachować dystans społeczny min. 1,5 m.

22.W przypadku organizacji w szkole nauczania hybrydowego lub zdalnego do realizacji zajęć wykorzystywana będzie przez wszystkich platforma Microsoft Teams 365.

6. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1.Źródełka wody pitnej są wyłączone z użycia.

2.Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników wydających posiłki, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3.Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4.Rekomenduje się zmianowe wydawanie obiadów, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

5.Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

6.Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

7.Ze stołówki usunięte są zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

8.Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

9.Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach jednorazowego użytku.

7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

1.W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach.

2.Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.

3.Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki.

4.Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. 

5.Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne w miejsce do tego wyznaczone do mycia i dezynfekcji. 

6.Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęć. 

8. Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

1.W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2.W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu 1,5 metra.

3.Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet, co najmniej raz na godzinę. 

4.Pielęgniarka szkolna obsługują uczniów, pracowników szkoły korzysta 

z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane. 

5.W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

6.Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1.Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2.Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3.Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

a)jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły

i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

b)jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić sposób odebrania ze szkoły.

4.Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5.Po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi rodzic, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6.Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7.Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8.Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

10.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

10. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a)kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b)zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c)do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d)o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3.Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4.W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt 1.

5.Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt 1, nie mogą przychodzić do pracy.

6.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

11. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1.Definicja KONTAKTU obejmuje:

a)każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ucznia pozostającego

w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

a)rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

b)każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2.Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a)pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b)poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c)jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3.Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4.Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

12. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2.Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący  i kuratora oświaty.

3.W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

5.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

13. Funkcjonowanie szkoły w czasie nauczania hybrydowego

1.Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i powiatowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zmianie sposobu pracy szkoły i wprowadzić nauczanie hybrydowe.

2.Nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i stacjonarnie - 

w szkole.  W zależności od sytuacji, może mieć różne rozwiązania:

a)jeden lub kilku uczniów w klasie uczestniczą w nauczaniu zdalnym, a pozostali w nauczaniu stacjonarnym;

b)jedna lub kilka klas uczestniczą u nauczaniu zdalnym, a pozostałe klasy 

w nauczaniu stacjonarnym;

c)nauczyciel prowadzi lekcje zdalnie, a klasa uczestniczy w zajęciach stacjonarnych.

3.We wszystkich wymienionych rozwiązaniach w pkt. 2 zajęcia odbywają się zgodnie 

z planem lekcji przyjętym do realizacji przez Radę Pedagogiczną przed wprowadzeniem nauczania hybrydowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu przyjętej w szkole platformy edukacyjnej.

4.Nauczyciel przebywający na kwarantannie prowadzi zajęcia on-line w miejscu kwarantanny.  W przypadku braku odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania dyrektor zobowiązuje się do zapewnienia nauczycielowi wyżej wymienionego sprzętu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w szkole pozostają pod opieką nauczyciela, któremu dyrektor zlecił opiekę nad nimi.

5.Zadaniem nauczyciela, któremu dyrektor zlecił opiekę nad uczniami w przypadku sytuacji wymienionej w pkt. 4, jest przygotowanie i utrzymanie połączenia z nauczycielem prowadzącym zajęcia zdalnie.

6.Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają obecność ucznia na zajęciach on-line. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach za pomocą dziennika Librus.

7.Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.

8.Wychowawca, przy wsparciu specjalistów, dostosowuje tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.

9.Wychowawca stymuluje kontakty społeczne uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić bezpieczeństwo.

10.Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, określa przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem poczty służbowej nauczyciela lub dziennika elektronicznego.

14. Funkcjonowanie szkoły w czasie nauczania zdalnego 

1.Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i powiatowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zmianie sposobu pracy szkoły i wprowadzić nauczanie zdalne.

2.W przypadku nauczania zdalnego zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji przyjętym do realizacji przez Radę Pedagogiczną  przed wprowadzeniem tego sposobu nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu przyjętej w szkole platformy edukacyjnej.

3.Każda jednostka lekcyjna powinna być podzielona na dwie części, np. 25 minut bezpośredniej pracy z uczniem przed monitorem oraz 20 minut samodzielnej pracy ucznia. Długość poszczególnych części określają nauczyciele, uwzględniając specyfikę przedmiotu oraz możliwości uczniów.

4.Nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego. 

5.Wychowawca pozostaje w stałym  kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają obecność ucznia na zajęciach on-line. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność  ucznia na zajęciach za pomocą dziennika elektronicznego.

6.Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.

7.Wychowawca, przy wsparciu specjalistów, dostosowuje tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.

8.Wychowawca stymuluje kontakty społeczne uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić bezpieczeństwo.

9.Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, określa przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem poczty służbowej nauczyciela lub dziennika elektronicznego.

15. Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej i zdalnej

1.Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

2.Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

3.Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

4.Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

5.Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej lub poprosić 

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

6.Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela 

w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

7.Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom, jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

8.Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela i określonym w zasadach przedmiotowego oceniania.

9.Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.

10.Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. 

11.Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

12.Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom poprzez umieszczenie ich w dzienniku elektronicznym.

16. Postanowienia końcowe

1.W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

2.Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w związku: wprowadzeniem Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące odpowiedzialności dyrektora 

w organizacji kształcenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów z wyżej wymienionym dokumentem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Warcie 
mgr Hubert Kamola

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

ZASADY OGÓLNE:

1.Uczniowie oraz rodzice uczniów obowiązkowo zakrywają usta i nos (maseczka, przyłbica).

2.Maseczki zdejmujemy jedynie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. 

3.Przed wejściem do budynku uczniowie/rodzice dezynfekują ręce. 

4.Przed wejściem do budynku i w budynku należy zachować w miarę możliwości dystans społeczny - 1,5 m. 

 

  • budynek szkoły, ul. Koźmińska 11

KLASA

GODZINA

SALA

1a

8:00

sala gimnastyczna

1b

8:00

sala gimnastyczna

2a

8:15

stołówka

2b

8:15

sala G

3a

8:15

sala H

3b

8:15

świetlica

3c

8:15

sala informatyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • budynek szkoły, ul. Świętojańska 5

• godz. 8:15 – klasy V-VIII w swoich salach

• godz. 9:00 – klasa IVa i IVb - sala gimnastyczna

 

Msza św. odbędzie się dnia 6 września 2020 r. o godz. 1130 w kościele św. Mikołaj w Warcie

 

Dyrektor

Hubert Kamola