Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Informacja dotycząca rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Warcie

1.Sposób i tryb realizacji zadań

Kształcenie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli (w szczególności tych rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej – zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) 

w pierwszej kolejności za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia oraz emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

W przypadku klas I – III oprócz materiałów nauczyciele przekazywać będą rodzicom

i uczniom zwięzłe instrukcje dotyczące sposobu realizacji materiału przez dziecko. 

W klasach IV – VIII do komunikacji z uczniami nauczyciele będą mogli wykorzystywać również aplikację Zoom Meeting.

Rodzice będą mogli również uzgodnić z nauczycielem inny sposób przekazywania materiałów - za pomocą np. służbowej poczty mailowej nauczyciela, w rozmowie telefonicznej, SMS, zdjęcia jako załącznika oraz dostępnych komunikatorów.

Materiały będą przekazywane uczniom w dni powszednie do godziny 10.00. Oprócz materiałów uczniowie i/lub rodzice otrzymają informacje na temat tego, do kiedy i w jaki sposób wymagana będzie od uczniów informacja zwrotna dotycząca wykonanego zadania.

2.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach

W celu realizacji podstawy programowej treści programowe realizowane będą zgodnie z zaplanowanymi przez nauczyciela do tej pory teściami zamieszczonymi w rozkładach materiału/planach pracy z danego przedmiotu dla danej klasy.

Przy planowaniu tygodniowego zakresu treści do realizacji w poszczególnych klasach wzięto pod uwagę przede wszystkim równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.

Ustalono tygodniowy rozkład treści dla poszczególnych oddziałów:

 Zmiana planu nauczania od 20.04.2020

klasy I - III

przedmiot

poniedziałek

edukacja wczesnoszkolna;

wtorek

edukacja wczesnoszkolna; język angielski;

środa

edukacja wczesnoszkolna;

czwartek

edukacja wczesnoszkolna; informatyka;

piątek

edukacja wczesnoszkolna, religia;

 

klasy IV

przedmiot

poniedziałek

język polski; matematyka;

wtorek

język angielski; informatyka; technika;

środa

przyroda; historia; wychowanie fizyczne;

czwartek

język polski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język angielski; religia;

 

klasy V

przedmiot

poniedziałek

język polski; geografia;

wtorek

język angielski; matematyka; technika;

środa

język polski; wychowanie fizyczne; biologia;

czwartek

język angielski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język polski; religia; historia; informatyka

 

klasy VI

przedmiot

poniedziałek

język polski; język angielski; technika;

wtorek

matematyka; historia; informatyka;

środa

język polski; muzyka/plastyka; biologia;

czwartek

matematyka; religia; wychowanie fizyczne;

piątek

język polski; język angielski; geografia;

 

klasy VII

przedmiot

poniedziałek

język angielski; matematyka; religia; biologia;

wtorek

język polski; wychowanie fizyczne; geografia;

środa

matematyka; historia; informatyka; fizyka;

czwartek

język polski; chemia; język niemiecki, doradztwo zawodowe;

piątek

język polski; język angielski; muzyka/plastyka;

 

 

klasy VIII

przedmiot

poniedziałek

język polski; chemia;

wtorek

język polski; język angielski; wychowanie fizyczne; fizyka;

środa

matematyka; historia; język niemiecki; biologia;

czwartek

język polski; język angielski; geografia;

piątek

matematyka; religia, edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie; informatyka

 

 

3.Sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz oceniania

Ustalono, iż wszystkie prace wskazane przez nauczyciela a wykonane przez ucznia i przesłana do nauczyciela podlegać będą ocenie według przyjętych do tej pory zasad oceniania, określonych w Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania. Każda oceniona praca opatrzona będzie przez nauczyciela komentarzem i odesłana do ucznia i/lub rodzica.

Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się z materiałem oraz opanowanie wskazanych przez nauczyciela treści i umiejętności, dawać będą podstawę do oceny ucznia.

Uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje o postępach ucznia w nauce oraz ocenach,  korzystając z konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Wszyscy nauczyciele uczący udzielać będą konsultacji w dni powszednie w godzinach 10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00. Konsultacje będą mogły być prowadzone za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia, służbowej poczty mailowej nauczyciela, dostępnych komunikatorów oraz w rozmowie telefonicznej.

4.Koordynacja działań 

Koordynatorem wszystkich działań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jest dyrektor szkoły, którego wspomaga w tych działaniach wicedyrektor. Dyrektor oraz wicedyrektor są do dyspozycji rodziców i wszystkich pracowników szkoły każdego dnia w dowolnej godzinie.

Koordynatorem współpracy nauczycieli uczących w danej klasie z uczniem będzie wychowawca danej klasy, który kontrolować będzie systematyczność logowania ucznia do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. W przypadku braku tej systematyczności wychowawca poinformuje o zaistniałym fakcie rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.