Bezpieczeństwo w sieci

Materiał dla rodziców! 

Artykuły

Filmy instruktażowe - instalacja i konfiguracja kontroli rodzicielskiej w telefonach:

BIP

e-Dziennik

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Regulamin I Regionalnego Konkursu im. Ireneusza Ślipka pt. „Warta w obrazach”

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Warta. Organizator nie ogranicza ilości zgłoszonych prac z jednej placówki.

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem pani Martyny Pankiewicz - Piotrowskiej pt. „Na jarmarku w Warcie”.

3.Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a)praca może przedstawiać artystyczną wizję autora z zachowaniem tematu konkursu;

b)rozmiar – powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm);

c)forma i technika – dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki; 

d)praca nie może być formą przestrzenną oraz wykonaną z materiałów nietrwałych czyli ryż, kasza, plastelina, itp.

e)praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;

f)udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

4.Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

6.Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 9 marca 2020 roku na adres: Szkoła Podstawowa w Warcie, ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta.

7.W konkursie wezmą udział tylko prace dostarczone do 9 marca 2020 r. 

8.Prace  nadesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

9.Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania  wszystkich nadesłanych prac.

11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

ZASADY OCENY PRAC:

1.Komisję Konkursową powołuje organizator.

2.Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.

3.Podczas oceny prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • zgodność pracy z tematyką konkursu;
  • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;
  • sposób ujęcia tematu;
  • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

4.W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  • Martyna Pankiewicz – Piotrowska – autorka wiersza „Na jarmarku w Warcie”;
  • Halina Nowicka – artystka malarka;
  • Kamila Klauzińska – antropolog kultury, judaistka;
  • Aleksy Nowak – artysta malarz;
  • John Crust - pomysłodawca konkursu, dziennikarz, pracownik naukowy.

DANE OSOBOWE

1.Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a)przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b)nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu.

2.Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  4 maja 2020 r., godzina 9:00

1.Ogłoszenie wyników przez Komisję Konkursową; rozdanie nagród, dyplomów.

2.Wyeksponowanie wszystkich nadesłanych prac podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

Do pobrania: