Wydłużony czas zdalnego nauczania. Egzamin ósmych klas.

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej czas nauczania na odległość (tzw. zdalne nauczanie) został wydłużony do 26 kwietnia 2020 roku. Tak więc po przerwie świątecznej, która kończy się 14 kwietnia 2020 roku pozostawiamy dzieci w domu i uczymy się zdalnie! Osoby, które mają kłopot ze sprzętem komputerowym proszone są o kontakt z dyrekcją!

Jednocześnie informuję, iż egzamin ósmoklasisty został przełożony na inny termin. O nowym terminie egzaminu zostaniemy poinformowaniu z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA!
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i Ministra Zdrowia zakazuje się wychodzenia uczniom z domu. Osoby niepełnoletnie mogą wyjść tylko pod opieką rodziców

Dyrektor - Hubert Kamola

Informacja dotycząca rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Warcie

1.Sposób i tryb realizacji zadań

Kształcenie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli (w szczególności tych rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej – zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) 

w pierwszej kolejności za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia oraz emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

W przypadku klas I – III oprócz materiałów nauczyciele przekazywać będą rodzicom

i uczniom zwięzłe instrukcje dotyczące sposobu realizacji materiału przez dziecko. 

W klasach IV – VIII do komunikacji z uczniami nauczyciele będą mogli wykorzystywać również aplikację Zoom Meeting.

Rodzice będą mogli również uzgodnić z nauczycielem inny sposób przekazywania materiałów - za pomocą np. służbowej poczty mailowej nauczyciela, w rozmowie telefonicznej, SMS, zdjęcia jako załącznika oraz dostępnych komunikatorów.

Materiały będą przekazywane uczniom w dni powszednie do godziny 10.00. Oprócz materiałów uczniowie i/lub rodzice otrzymają informacje na temat tego, do kiedy i w jaki sposób wymagana będzie od uczniów informacja zwrotna dotycząca wykonanego zadania.

2.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach

W celu realizacji podstawy programowej treści programowe realizowane będą zgodnie z zaplanowanymi przez nauczyciela do tej pory teściami zamieszczonymi w rozkładach materiału/planach pracy z danego przedmiotu dla danej klasy.

Przy planowaniu tygodniowego zakresu treści do realizacji w poszczególnych klasach wzięto pod uwagę przede wszystkim równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.

Ustalono tygodniowy rozkład treści dla poszczególnych oddziałów:

 Zmiana planu nauczania od 20.04.2020

klasy I - III

przedmiot

poniedziałek

edukacja wczesnoszkolna;

wtorek

edukacja wczesnoszkolna; język angielski;

środa

edukacja wczesnoszkolna;

czwartek

edukacja wczesnoszkolna; informatyka;

piątek

edukacja wczesnoszkolna, religia;

 

klasy IV

przedmiot

poniedziałek

język polski; matematyka;

wtorek

język angielski; informatyka; technika;

środa

przyroda; historia; wychowanie fizyczne;

czwartek

język polski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język angielski; religia;

 

klasy V

przedmiot

poniedziałek

język polski; geografia;

wtorek

język angielski; matematyka; technika;

środa

język polski; wychowanie fizyczne; biologia;

czwartek

język angielski; matematyka; muzyka/plastyka;

piątek

język polski; religia; historia; informatyka

 

klasy VI

przedmiot

poniedziałek

język polski; język angielski; technika;

wtorek

matematyka; historia; informatyka;

środa

język polski; muzyka/plastyka; biologia;

czwartek

matematyka; religia; wychowanie fizyczne;

piątek

język polski; język angielski; geografia;

 

klasy VII

przedmiot

poniedziałek

język angielski; matematyka; religia; biologia;

wtorek

język polski; wychowanie fizyczne; geografia;

środa

matematyka; historia; informatyka; fizyka;

czwartek

język polski; chemia; język niemiecki, doradztwo zawodowe;

piątek

język polski; język angielski; muzyka/plastyka;

 

 

klasy VIII

przedmiot

poniedziałek

język polski; chemia;

wtorek

język polski; język angielski; wychowanie fizyczne; fizyka;

środa

matematyka; historia; język niemiecki; biologia;

czwartek

język polski; język angielski; geografia;

piątek

matematyka; religia, edukacja dla bezpieczeństwa; wiedza o społeczeństwie; informatyka

 

 

3.Sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz oceniania

Ustalono, iż wszystkie prace wskazane przez nauczyciela a wykonane przez ucznia i przesłana do nauczyciela podlegać będą ocenie według przyjętych do tej pory zasad oceniania, określonych w Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania. Każda oceniona praca opatrzona będzie przez nauczyciela komentarzem i odesłana do ucznia i/lub rodzica.

Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się z materiałem oraz opanowanie wskazanych przez nauczyciela treści i umiejętności, dawać będą podstawę do oceny ucznia.

Uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje o postępach ucznia w nauce oraz ocenach,  korzystając z konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Wszyscy nauczyciele uczący udzielać będą konsultacji w dni powszednie w godzinach 10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00. Konsultacje będą mogły być prowadzone za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia, służbowej poczty mailowej nauczyciela, dostępnych komunikatorów oraz w rozmowie telefonicznej.

4.Koordynacja działań 

Koordynatorem wszystkich działań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jest dyrektor szkoły, którego wspomaga w tych działaniach wicedyrektor. Dyrektor oraz wicedyrektor są do dyspozycji rodziców i wszystkich pracowników szkoły każdego dnia w dowolnej godzinie.

Koordynatorem współpracy nauczycieli uczących w danej klasie z uczniem będzie wychowawca danej klasy, który kontrolować będzie systematyczność logowania ucznia do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. W przypadku braku tej systematyczności wychowawca poinformuje o zaistniałym fakcie rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.

KOMUNIKAT

Jak państwo zapewne już wiecie zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym to z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wydłużono został ten czas do 10 kwietnia.

Od środy, 25 marca wszystkie lekcje realizowane będą na odległość wg dotychczasowego planu lekcji.

Proponujemy następujący sposób nauczania na odległość (E-kształcenie):

 • dziennik elektroniczny Librus (dla klas I-III wiadomości tylko do rodziców, dla klas IV-VIII rodziców i uczniów);
 • informacje zwrotne przesyłamy na pocztę służbową każdego nauczyciela (otrzymacie adresy od administratora na dziennik LIBRUS);
 • wideokonferencje przy wykorzystaniu aplikacji Zoom (instrukcja przesłana zostanie przez administratora szkoły).

Proszę o informację zwrotną do 24 marca do godziny 8.00 do wychowawców klas o dostępności do urządzeń takich jak: komputer, telefon komórkowy, tablet (niezbędny jest dostęp do jednego z wymienionych urządzeń). Proszę o śledzenie wiadomości w Librusie. Na bieżąco będę informował państwa o dalszych ustaleniach.

DYREKTOR SP WARTA 

E-kształcenie w okresie od 16.03 do 25.03

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

Prosimy, od dnia 16 marca o systematycznie, tj. codziennie, logowanie się na swoje konta w dzienniku elektronicznym Librus. (RODZICE klas 1-3 i UCZNIOWIE klas 4-8)

W razie problemów technicznych - brak hasła, itd. proszę o kontakt dostępnymi kanałami:
- messenger Wiktor Szymczak
- telefon lub sms: 508-133-062
- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od dnia 16.03 będą umieszczane zadania i polecenia do wykonania od nauczycieli. Prosimy o wyrozumiałość, pomoc i zaangażowanie w procesie e-kształcenia.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; 
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

 

Czytaj więcej...

Sukces w Turnieju Wiedzy Pożarniczej -„Młodzież zapobiega pożarom”.

W dniu 28 lutego w sali WCK W Warcie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej -„Młodzież zapobiega pożarom”. Uczeń SP Warta - Michał Ugorny wykazał się nieprzeciętną wiedzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zajmując pewne I miejsce i awans na kolejny szczebel rywalizacji. Nic dziwnego, w końcu Jego starszy brat Mikołaj Ugorny przed kilkoma laty odniósł podobny sukces, a jak to się mawia - „genów nie oszukasz”. Na zdjęciu także absolwent PG Warta Szymon Zyl, który obecnie reprezentuje barwy lokalnego ZSP Warta, także zwycięzca swojej kategorii. Wszyscy mocno zakorzenieni w strukturach OSP. Cieszy fakt, że młodzi ludzie rozwijają swoje pasje oraz mają świadomość jak ważne jest bezpieczeństwo drugiego człowieka.

źródło FB

Nasza uczennica w programie katolickim "Ziarno"

        

Faustyna  Woźniak, uczennica klasy 3b naszej szkoły, występuje w programie katolickim pt.: „Ziarno”. Jest on emitowany w każdą niedzielę o godz. 9.00 w TVP 1.

W programie tym dzieci z ciocią Eweliną i księdzem Adamem starają się przybliżyć widzom aktualne na daną niedzielę Słowo Boże. Odwiedzają przy tym ciekawych ludzi i niesamowite miejsca. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia „Ziarenka”  z udziałem  Faustyny w najbliższą niedzielę 1 marca. 

Zapraszamy do Galerii zdjęć - Faustyna w programie "Ziarno" 

Rekrutacja 2020

Uprzejmie informuję, iż wszystkie dzieci zgłoszone do rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie zostały przyjęte do naszej szkoły na rok szkolny 2020/21. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowych klas pierwszych odbędzie się w ostatnim tygodniu kończącym obecny rok szkolny. O terminie i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani!

 

Dyrektor - Hubert Kamola


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie  ogłasza nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

• od dnia 17 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły będzie można pobierać dokumenty. Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu) lub wniosek dla dzieci spoza rejonu szkoły. Dokumenty należy składać do dnia 28 lutego 2020 r.

• do klas I zapisujemy dzieci urodzone w roku 2013 r. 

• w skład obwodu szkoły wchodzą miejscowości: Warta, Proboszczowice, Grzybki, Duszniki, Tomisławice, Mikołajewice.

• rodzice dzieci zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej w Warcie, którzy wybrali dla swojego dziecka inną szkołę, proszeni są o zgłoszenie tej informacji w szkole obwodowej.

• terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Warcie przedstawia szczegółowa Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Warty z dnia 29 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Regulamin I Regionalnego Konkursu im. Ireneusza Ślipka pt. „Warta w obrazach”

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Warta;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;
 • kształtowanie wrażliwości odbioru poezji;
 • kształcenie umiejętności refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa w Warcie; za przygotowanie i przebieg konkursu odpowiedzialne są panie: mgr Aldona Małolepsza, mgr Dorota Gaj – Ciupa; mgr Beata Łuczak.

MIEJSCE KONKURSU: ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa w Warcie; za przygotowanie i przebieg konkursu odpowiedzialne są panie: mgr Aldona Małolepsza, mgr Dorota Gaj – Ciupa; mgr Beata Łuczak.

MIEJSCE KONKURSU: ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta

Czytaj więcej...